welcome ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ web blogspot " ครูเอ ".. หน่วยโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2552

สมุดบันทึกประจำวัน


สมุดบันทึกประจำวัน
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
ชื่อนักศึกษา นายนัสฐกร นาคอก
รหัสประจำตัว 484148008
โปรแกรมวิชา วิทยาศาสตร์
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี